Organy Spółdzielni

Walne Zgromadzenie 2023 r.

Zarząd USM Różany Potok w Poznaniu informuje, iż uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni    nr 5/2023[2020], 5/2023[2021] i  5/2023[2022] w sprawie nieudzielenia absolutorium p. Jackowi Falkowskiemu za lata 2020-2022 zostały przez Zarząd Spółdzielni zaskarżone do Sądu Okręgowego w Poznaniu. Po zapoznaniu się z dokumentami i wnioskami przedstawionymi przez Zarząd Sąd Okręgowy w Poznaniu, postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2023 roku zabezpieczył powództwo w ten sposób, że na czas trwania postępowania wstrzymał wykonanie uchwał. Jednocześnie Sąd odstąpił od sporządzenia uzasadnienia w całości podzielając stanowisko Zarządu Spółdzielni.
 
Wobec powyższego uchwały o nieudzieleniu absolutorium nie mogą aktualnie stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek dalszych działań.
 
Jednocześnie informujemy, że uchwały Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 12.06.2023 r. nr 5/2023[2020], nr 5/2023 [2021] i 5/2023[2022] odmawiające udzielenia absolutorium p. Jackowi Falkowskiemu zostały przez p. Jacka Falkowskiego zaskarżone osobiście do Sądu Okręgowego w Poznaniu z powodu naruszenia dóbr osobistych. Sprawa ta toczy się niezależnie od powództwa o uchylenie uchwał, złożonego przez Zarząd Spółdzielni.
 
Trwające procesy sądowe nie rzutują obecnie na sytuację Spółdzielni w zakresie funkcjonowania najważniejszych procesów związanych z zapewnieniem kompletności usług świadczonych przez Spółdzielnię na rzecz mieszkańców. Dbając o dobro mieszkańców dołożymy wszelkich starań, by działania kilku członków, zmierzające do zdestabilizowania funkcjonowania USM Różany Potok w Poznaniu nie miały wpływu na komfort korzystania przez Państwa z lokali oraz infrastruktury zarządzanej przez Spółdzielnię.

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia za rok 2020:

Uchwała nr 1 za rok 2020- sprawozdanie Zarządu.pdf

Uchwała nr 2 za rok 2020- sprawozdanie finansowe Spółdzielni.pdf

Uchwała nr 3 za rok 2020- podział nadwyżki bilansowej.pdf

Uchwała nr 4 za rok 2020- udzielenie absolutorium K.Rolnik.pdf

Uchwała nr 5 za rok 2020- nie udzielenie absolutorium J.Falkowski.pdf

Uchwała nr 6 za rok 2019-sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf

Uchwała nr 7 za rok 2020- sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia za rok 2021 :

Uchwała nr 1 za rok 2021-sprawozdanie Zarządu.pdf

Uchwała nr 2 za rok 2021-sprawozdanie finansowe Spółdzielni.pdf

Uchwała nr 3 za rok 2021-podziału nadwyżki bilansowej.pdf

Uchwała nr 4 za rok 2021-udzielene absolutorium K.Rolnik.pdf

Uchwała nr 5 za rok 2021-nie udzielenie absolutorium J.Falkowski.pdf

Uchwała nr 6 za rok 2021-sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia za rok 2022:

Uchwała nr 1 za rok 2022-sprawozdanie Zarządu.pdf

Uchwała nr 2 za rok 2022-sprawozdanie finansowe Spółdzielni.pdf

Uchwała nr 3 za rok 2022-podziału nadwyżki finansowej.pdf

Uchwała nr 4 za rok 2022-udzielenie absolutorium K.Rolnik.pdf

Uchwała nr 5 za rok 2022- nie udzielenie absolutorium J.Falkowski.pdf

Uchwała nr 6 za rok 2022-sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf

Uchwała nr 7 na rok 2023-kierunki działalności Spółdzielni.pdf

Uchwała nr 8 na okres 2023-2024-najwyższa suma zabezpieczeń.pdf

 

Sprawozdania Zarządu z działalności USM "Różany Potok":

Sprawozadnie Zarządu za 2020 r.pdf

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.pdf

Sprawozdanie Zarządu za 2022 r.pdf

 

Sprawozdania finansowe USM "Różany Potok":

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2020 r.pdf

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2021 r.pdf

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2022 r.pdf