Aktualności

21-05-2021

Informacja o wynikach głosowania

 Poznań, dnia 18 maja 2021 r.

 
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH GŁOSOWANIA NA PIŚMIE
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
UNIWERSYTECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „RÓŻANY POTOK”
W POZNANIU
 
 
Zarząd Uniwersyteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Różany Potok” w Poznaniu informuje, że w wyniku głosowania na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni przeprowadzonego w siedzibie Spółdzielni w Poznaniu przy ul. Romana Drewsa 3 w dniach od 11 do 13 maja 2021 r., ustalono:
 
1.    większością głosów została podjęta Uchwała nr 1 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Uniwersytecka Spółdzielnia Mieszkaniowa „Różany Potok” w Poznaniu może zaciągnąć w 2021 roku
przy oddanych 53 głosach za przyjęciem Uchwały, 19 głosach przeciw przyjęciu Uchwały, 6 głosach wstrzymujących się i 1 głosie nieważnym i 1 braku głosu dotyczącego Uchwały.
 
2.    większością głosów została podjęta Uchwała nr 2 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Uniwersyteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Różany Potok” w Poznaniu zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego z dopłatą kapitałową (premią termomodernizacyjną BGK) z Getin Noble Bank S.A. na finansowanie termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ul.  Romana Drewsa 2-4 w Poznaniu pozostającego w zasobach Spółdzielni
   przy oddanych 55 głosach za przyjęciem Uchwały, 23 głosach przeciw przyjęciu Uchwały, 2 głosach wstrzymujących się, 0 głosach nieważnych i 0 braku głosu dotyczącego uchwały.
 
3.    większością głosów została podjęta Uchwała nr 3 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok
przy oddanych 62 głosach za przyjęciem Uchwały, 8 głosach przeciw przyjęciu Uchwały, 10 głosach wstrzymujących się, 0 głosach nieważnych i 0 braku głosu dotyczącego uchwały.
 
4.    większością głosów została podjęta Uchwała nr 4 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu Uniwersyteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Różany Potok” w Poznaniu z działalności Spółdzielni w 2019 roku
przy oddanych 63 głosach za przyjęciem Uchwały, 10 głosach przeciw przyjęciu Uchwały, 7 głosach wstrzymujących się, 0 głosach nieważnych i 0 braku głosu dotyczącego uchwały.
 
5.    większością głosów została podjęta Uchwała nr 5 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Uniwersyteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Różany Potok” w Poznaniu – Krzysztofowi Rolnikowi
przy oddanych 51 głosach za przyjęciem Uchwały, 20 głosach przeciw przyjęciu Uchwały, 8 głosach wstrzymujących się, 1 głosie nieważnym i 0 braku głosu dotyczącego uchwały.
 
6.    większością głosów została podjęta Uchwała nr 6 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych Uniwersyteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Różany Potok” w Poznaniu – Jackowi Falkowskiemu
przy oddanych 51 głosach za przyjęciem Uchwały, 22 głosach przeciw przyjęciu Uchwały, 7 głosach wstrzymujących się, 0 głosach nieważnych i 0 braku głosu dotyczącego uchwały.
 
7.    większością głosów została podjęta Uchwała nr 7 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej (zysku netto) za 2019 r.
przy oddanych 66 głosach za przyjęciem Uchwały, 5 głosach przeciw przyjęciu Uchwały, 9 głosach wstrzymujących się, 0 głosach nieważnych i 0 braku głosu dotyczącego uchwały.
 
8.    większością głosów została podjęta Uchwała nr 8 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków z lustracji przeprowadzonej w Uniwersyteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Różany Potok” w Poznaniu za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r., przedstawionych Walnemu Zgromadzeniu przez Radę Nadzorczą Spółdzielni uchwałą nr 2 z dnia 19 kwietnia 2021 r.
przy oddanych 64 głosach za przyjęciem Uchwały, 3 głosach przeciw przyjęciu Uchwały, 13 głosach wstrzymujących się, 0 głosach nieważnych i 0 braku głosu dotyczącego uchwały.
 
 
Zarząd Spółdzielni informuje, że treść podjętych Uchwał, a także Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania zostały udostępnione na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem: http://usmrozanypotok.pl/pl/organy-spoldzielni/walne-zgromadzenie,14
 
Wgląd do w/w dokumentów możliwy jest również w siedzibie Spółdzielni w Poznaniu przy ul. Romana Drewsa 3.